این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
آغاز به کار آزمایشی سایت همایش ملی میوه های ریز از اوایل بهمن ماه 1396

سایت همایش ملی میوه های ریز از اول بهمن ماه به صورت آزمایشی آغاز به کار نمود و به مرور با تکمیل موارد مورد نیاز همایش، فعالیت خود را به صورت رسمی آغار خواهد کرد و بدیهی است با استفاده از شیوه های مختلف، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.


back2018-01-22Voting is0 time