این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > اعضای کمیته برگزاری
.: اعضای کمیته برگزاری

فهرست اعضای کمیته اجرایی دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

دکتر رضا فتوحی قزوینی

رییس

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر مهدی قاجار سپانلو

نایب رییس

علوم خاک

دکتر حسین صادقی

دبیر

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر ویدا چالوی

دبیر علمی

بیوتکنولوژی

دکتر مهدی حدادی نژاد

دبیر اجرایی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

علی قنبری

مدیر وب سایت

بیوتکنولوژی