این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین فرصت ارسال مقالات: 15 تیر ماه 1397 تاریخ برگزاری همایش: 14 و 15 شهریور ماه 1397

تمدید فرصت ارسال مقالات: آخرین فرصت ارسال مقالات 6 مرداد ماه 1397