این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > هزینه های همایش
.: هزینه های همایش

 تعیین مبلغ حق ثبت نام مطابق جدول ذیل


دانشجویان عضو انجمن علوم باغبانی ایران


140000 توماندانشجویان غیر عضو انجمن علوم باغبانی ایران


160000 توماناعضای هیات علمی و سایر عضو انجمن علوم باغبانی ایران


250000 توماناعضای هیات علمی و سایر غیر عضو انجمن علوم باغبانی ایران


280000 تومان
 


***  محققینی که تمایل دارند بیش از دو مقاله ارسال نمایند به ازای هر مقاله اضافه، مبلغ پنجاه هزار تومان در نظر گرفته شده است.*** 
هزینه برای شرکت کنندگان آزاد یکصد هزار تومان در نظر گرفته شده است.

***
 هزینه شرکت در هر کارگاه آموزشی (اختیاری) پنجاه هزار تومان بوده که برای دانشجویان 50درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

 

***  هزینه شرکت در بازدید (اختیاری) برای هر نفر پنجاه هزار تومان می باشد که هزینه ایاب و ذهاب خواهد شد