این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > هزینه های همایش
.: هزینه های همایش

 تعیین مبلغ حق ثبت نام مطابق جدول ذیل


دانشجویان عضو انجمن علوم باغبانی ایران


140000 تومان



دانشجویان غیر عضو انجمن علوم باغبانی ایران


160000 تومان



اعضای هیات علمی و سایر عضو انجمن علوم باغبانی ایران


250000 تومان



اعضای هیات علمی و سایر غیر عضو انجمن علوم باغبانی ایران


280000 تومان




 


***  محققینی که تمایل دارند بیش از دو مقاله ارسال نمایند به ازای هر مقاله اضافه، مبلغ پنجاه هزار تومان در نظر گرفته شده است.



*** 
هزینه برای شرکت کنندگان آزاد یکصد هزار تومان در نظر گرفته شده است.

***
 هزینه شرکت در هر کارگاه آموزشی (اختیاری) پنجاه هزار تومان بوده که برای دانشجویان 50درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

 

***  هزینه شرکت در بازدید (اختیاری) برای هر نفر پنجاه هزار تومان می باشد که هزینه ایاب و ذهاب خواهد شد