این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > محورهای همایش
.: محورهای همایش

  • به‌زراعی و مدیریت تولید
  • فیزیولوژی و تنش‌های محیطی
  • به‌نژادی
  • کشت بافت و زیست فناوری
  • ارزش غذایی و دارویی
  • برداشت، فرآوری و بازار رسانی
  • نهاده سازی از تولید تا عرضه محصول
  • تغییر اقلیم
  • کشت ارگانیک و تقاضا محور