این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > کارگاه های آموزشی
.: کارگاه های آموزشی

 
روز دوم همایش: پنج شنبه 97/6/15 


عنوان و برنامه کارگاه های آموزشی

کارگاه علمی (سالن 202)

آشنایی با زیست فناوری توت فرنگی

13:30-17:00

کارگاه علمی (سالن 302)

مدیریت تغذیه در  پرورش توت فرنگی

13:30-17:00