این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نقشه مسیریابی سلف سرویس محل برگزاری همایش
شرکت کنندگان محترم در همایش جهت جستجوی رستوران دانشگاه .....

 شرکت کنندگان محترم در همایش جهت جستجوی رستوران دانشگاه (محل برگزاری همایش) می توانند از نقشه پیوست استفاده کنند: 

لینک دسترسی گوگل
https://goo.gl/maps/tsL6g3b2Px92
 


back2018-09-03Voting is0 time