این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت پرداخت ثبت نام
نظر به تماس مکرر کاربران محترم با دبیرخانه همایش جهت تمدید مهلت پرداختِ هرینه ثبت نام ...

نظر به تماس مکرر کاربران محترم با دبیرخانه همایش جهت تمدید مهلت پرداختِ هرینه ثبت نام، بدینوسیله اعلام می گردد مهلت پرداخت تا روز همایش تمدید شده است اما توجه به این نکته ضروری است که تا روز دوشنبه 1397/06/12 فرصت خواهد بود تا قرارگیری مقالات در سی دی و کتاب همایش تثبیت گردد و منوط به پرداخت هزینه ثبت نام می باشد.back2018-08-31Voting is1 time