این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنمای تنظیم پوستر
قابل توجه محققین محترم، جهت یکنواخت شدن پوسترها در روز همایش ......

راهنمای تنظیم پوستر 
قابل توجه محققین محترم، جهت یکنواخت شدن پوسترها در روز همایش، فایل راهنمای تنظیم پوستر در دو
فرمت pptx و ppt در ردیف 11 و 12 جدول صفحه اطلاع رسانی جهت دانلود بارگذاری شده است.

 لینک صفحه

 

http://smallfruits.sanru.ac.ir/fa/files.phpback2018-08-29Voting is0 time