این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

عناوین مقالات کلیدی و سخنرانان کلیدی ....
عناوین مقالات کلیدی به شرح ذیل اعلام می گردد ...

 عناوین مقالات کلیدی به شرح ذیل اعلام می گردد:

- سرمازدگی در انگور، با سخنرانی دکتر علی عبادی از دانشگاه تهران 

- نقش میوه های ریز در حوزه علم و فناوری امنیت غذایی کشور با سخنرانی دکتر نجاتیان از مرکز تحقیقات کشاورزی 

- ارزیابی تحقیقات توت فرنگی در ایران دکتر محمود کوشش صبا از دانشگاه کردستان

- از گروه باغبانی دانشگاه میزبان نیز یک مقاله به عنوان مقاله کلیدی ارائه خواهد شد.
 


back2018-08-27Voting is12 time