این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فهرست پوستر ها و شماره گذاری آنها جهت نصب
قابل توجه شرکت کنندگان محترم در همایش: فهرست شماره گذاری شده پوسترها در ردیف 14 و 15 ...

 قابل توجه شرکت کنندگان در همایش:
فهرست شماره گذاری شده پوسترها در قالب لیست A  و B در ردیف 14 و 15 ... صفحه فایل قابل دانلود می باشد. شماره ردیف شماره پوستر خواهد بود.
 


back2018-09-04Voting is0 time