این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید فرصت ارسال مقالات تا 31 تیرماه 1397
با توجه به تماسهای مکرر پژوهشگران و اساتید محترم و همچنین دانشجویان گرامی ....

 با توجه به تماسهای مکرر پژوهشگران و اساتید محترم و همچنین دانشجویان گرامی از طریق تلفن، ایمیل و .... برای تمدید فرصت ارسال مقالات و پس از بررسی درخواست تمدید، تصمیم گرفته شد فرصت ارسال مقالات تا 31 تیر 97 تمدید گردد، بنابراین تا سی و یکم تیرماه امکان ارسال مقالات وجود دارد و بعد از تاریخ اعلام شده امکان تمدید مجدد وجود نخواهد داشت.back2018-07-07Voting is5 time