این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام هزینه های شرکت در دومین سمپوزیوم میوه های ریز
جدول هزینه های شرکت در دومین سمپوزیوم میوه های ریز به شرح زیر اعلام می گردد


 تعیین مبلغ حق ثبت نام مطابق جدول ذیل


دانشجویان عضو انجمن علوم باغبانی ایران


140000 توماندانشجویان غیر عضو انجمن علوم باغبانی ایران


160000 توماناعضای هیات علمی و سایر عضو انجمن علوم باغبانی ایران


250000 توماناعضای هیات علمی و سایر غیر عضو انجمن علوم باغبانی ایران


280000 تومان
 
*** محققینی که تمایل دارند بیش از دو مقاله ارسال نمایند به ازای هر مقاله اضافه، مبلغ پنجاه هزار تومان در نظر گرفته شده است.


*** 
هزینه برای شرکت کنندگان آزاد یکصد هزار تومان در نظر گرفته شده است. 


*** 
پس از پذیرش نهایی، هزینه توسط شرکت کنندگان قابل پرداخت خواهد بود که در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.


back2018-06-10Voting is4 time